بیماری های بازاریابی و فروش و روش های درمان آن عارضه یابی سازمان های فروش تشخیص

•بیماری های بازاریابی و فروش
و
روش های درمان آن
عارضه یابی سازمان های فروش
تشخیص و معاینه فنی واحد های فروش
معاینه فنی بازاریابی و فروش شرکت ها و سازمانها
•منبع: کتاب دکتری بازاریابی و فروش
•مولف و مترجم: علی خویه
•مدرس دانشگاه، مولف و مترجم 12 کتاب تخصصی با 16سال تجربه اجرایی، عضو انجمن های بین المللی معتبر جهان،
•تقسیم بندی سازمانهای فروش
•دسته بندی عارضه ها و بیماری های فروش و بازاریابی
•دسته بندی عارضه های بازاریابی و فروش
•دسته بندی بیماری ها و عارضه های واحد بازاریابی و فروش
•دلایل ضعف واحد فروش و بازاریابی، دسته بندی عارضه ها و بیماری های بازاریابی و فروش
•عدم داشتن دانش مهارت و بینش ( مثلث طلایی موفقیت) فروش و بازاریابی
•بیماری روزمره گرایی، عارضه ساعت مرگی روزمرگی هفته مرگی و ماه مرگی
•عدم توجه به آموزش های ماهیانه دوره ای
•عدم مدیریت انگیزه motivation system  و نداشتن سیستم مدیریت انگیزه
•عدم انجام کار گروهی و مرگ کار گروهی
•عدم توازن منابع انسانی
•عدم ترکیب منابه انسانی
•عدم رقابت سازنده در واحد های فروش
•عدم تسلط به فنون مذاکره و عدم داشتن مهارت اصول و فنون مذاکرات تجاری
•بیماری بهانه جویی و مهارت بهانه سازی و مهارت ایجاد توجیه در تیم فروش
•بیماری من نیستم I am not
•بیماری دیگران مقصرند another part
•بیماری من هستم I am
•عارضه استخدام و گزینش رابطه ای ، عدم توجه به استخدام علمی و اصولی و حرفه ای
•بیماری مدیریت سلیقه ای
•بیماری و عارضه زیرساختی
•عارضه حاشیه بافی و حاشیه سازی corner management
•عارضه باندسازی و باند بازی banding managemtn
•عارضه خالی بندی و فضاسازی و جو سازی temp management
•عارضه مشتری منجی، تک محوری در مشتریان
•عدم داشتن تحقیقات بازاریابی
•عدم داشتن برنامه بازاریابی
•عدم داشتن هدف فروش
•عدم توجه به وضعیت بازار
•عدم توجه به رقبا
•عدم توجه به مشتریان
•عدم توجه به همکاران
•عدم تشخیص
•ضعف فرایندها
•ضعف ساختار سازمانی
•ضعف گردش کار
•ضعف اتوماسیون
•دیوان سالاری
•عدم شایسته سالاری
•ضعف کنترل
•ضعف ارزیابی
•ضعف برنامه ریزی
•ضعف هدایت و رهبری
•مدیریت ناکارآمد
/ 0 نظر / 40 بازدید